ภูเก็ตเน็กซ์เป็นบริษัทที่เกิดจากการบ่มเพาะธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ( Phuket Rajabhat University Business Incubator) ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนาม บริษัท ภูเก็ตเน็กซ์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0835553004864

โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน ( Basic technology based business ) โดยมีแผนจัดทำเว็บไซต์จัดหางานที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายในภาคใต้ฝั่งอันดามัน ( JobAndaman.com ) อีกทั้งทางบริษัท ยังมีบริการรับออกแบบ, ดูแล, จัดการว็บไซต์อย่างครบวงจร และ บริการทำการตลาดออนไลน์ ( SEO : Search Engine Optimizer ) อีกด้วย

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

  • 1. เป็นผู้จัดทำ Web Application และ Software
  • 2. เป็นผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์อย่างครบวงจร
  • 3. ตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการให้ได้รับบริการที่พึงพอใจ

วิสัยทัศน์

  • 1. ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเว็บไซต์ โดยมีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ
  • 2. ต้องการสร้างบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยพยายามหานวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ
  • 3. สามารถบริหารงานด้วยต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
  • 4. สร้างชื่อบริษัทให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

พันธกิจ

  • 1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านการบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างการตลาดแบบ "ปากต่อปาก"
  • 2. ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจจากลูกค้าและเกิดการซื้อซ้ำ
  • 3. สร้างการบริการแบบใหม่ๆให้ลูกค้าได้มีทางเลือกที่หลากหลาย

- ดูรายละเอียดบริการของทางเว็บไซต์เราได้ที่นี้ คลิก
- ติดต่อทีมงานได้ที่นี้ คลิก